تمدید دامنه

تمدید دامنه

دامنه های ir را میتوانید یک یا پنج ساله تمدید و دامنه های دیگر مانند com را از یک الی ده سال تمدید نمائید ،زمانی که یک دامنه را ثبت می کنید آن دامنه در مالکیت شما می باشد و قابلیت ثبت شدن توسط شخص دیگری را ندارد

شما می توانید با توجه به نوع فعالیت خود دامنه ی مورد نظرتان را ثبت نمائید هر دامنه قابلیت یک بار ثبت شدن را دارد در صورتی که دامنه ی خودرا ثبت کرده باشید می توانید در زمان سررسید آن دامنه ی خود را مجددا تمدید نمائید

دامنه های ir را میتوانید یک یا پنج ساله تمدید و دامنه های دیگر مانند com را از یک الی ده سال تمدید نمائید ،زمانی که یک دامنه را ثبت می کنید آن دامنه در مالکیت شما می باشد و قابلیت ثبت شدن توسط شخص دیگری را ندارد

بعد از انقاضای دامنه شما، این دامنه تا سی روز به حالت معلق در می آید یعنی هیچکس حتی صاحب قبلی دامنه نه میتوانید آن را تمدید نه می توانید آن را مجددا فعال کنید. بعد از این دوره ی 30 روزه دامنه دوباره آزاد می شود و  هر شخصی به آن دسترسی دارد که آن را خریداری و به نام خود ثبت کند پس این موضوع بسیار مهمی است که یک دامنه که توسط شما خریداری شده و روی آن فعالیت دارید نباید اجازه بدهید تاریخ تمدید آن بگذرد و همیشه زودتر از موعد دامنه ی خودرا تمدید کنید

در خبرنامه عضو شوید و از تخفیفات ویژه بهره مند شوید